KVKK Aydınlatma Metni

SOLAR PORT ENERJİ SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Solar Port Enerji Sistemleri Tic. Ltd. Şti. (“Solar Port”), internet sitesi ziyaretçilerine, çalışanlara, çalışan adaylarına, stajyerlere, müşterilere, müşteri adaylarına, tedarikçilere, tedarikçi adaylarına, iş ilişkisi veya sözleşme kurulan kişilere ve kuruluşlara ait kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun şekilde işler. Kişisel verilerin alınması, işlenmesi ve veri sahiplerinin yasal hakları aşağıdaki gibi açıklanmıştır:

1- Kanun’un 3. maddesi uyarınca, kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Solar Port, Kanun kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek, üçüncü kişilere açıklayacak ve aktaracak, ayrıca verilerin korunması için gerekli güvenlik tedbirlerini alacaktır.

2- Kişisel verileriniz, Solar Port web sitesindeki iletişim formu, çağrı merkezi, birimlerimiz ile paylaşılan bilgiler, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan şartlar ve hukuki nedenlerle toplanabilir.

3- Toplanan kişisel veriler, Solar Port tarafından Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen, hukuka uygun, dürüst ve doğru olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme şartlarına uygun bir şekilde işlenebilir. Kişisel veriler, aşağıdaki amaçlar için işlenebilir:

  • Şirketimiz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve şirket politikalarına uygun şekilde yürütülebilmesi,
  • İnternet sitemizde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunulabilmesi ve hizmetlerimizin iyileştirilebilmesi,
  • Ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
  • Müşterilerimizin tercihlerine yönelik tarafımızca veya iş ortaklarımız tarafından geliştirme çalışmaları yapılabilmesi,
  • İş birimlerimiz tarafından ürün siparişlerinizin hazırlanması, teslimi ve diğer gerekli tüm süreçlerin yürütülebilmesi,
  • Çalışanlarımıza ait kişisel veriler bakımından, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin, iş ortaklarımızın ve iştiraklerimizin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
  • Şirketimiz tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak kişisel veri sahiplerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması;
  • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile işlenebilecektir.

4- Toplanan kişisel veriler, Kanunun 8 ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilere, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Çalışanlarımıza ait toplanan kişisel veriler ayrıca Kanunun 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

5- Kanunun 11. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, varsa, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal süreler dikkate alınarak, Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları saklıdır.

6- Kişisel veri sahipleri, Kanun 11. maddesinde belirtilen hak ve taleplerini, internet sitemizde yer alan “Kişisel Verilere İlişkin Başvuru Formu” nu doldurup ıslak imzalı suretini “Merkez Mahallesi Bayburt Caddesi No:120/1A Araklı / TRABZON” adresindeki şirket merkezimize posta yoluyla info@solarportenergy.com adresine elektronik posta yoluyla, varsa talebe ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte tarafımıza iletebilirler. Kişisel veri sahibi adına üçüncü bir kişinin başvuruda bulunabilmesi için kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname mevcut olmalıdır.

7- Şirketimize usulüne uygun olarak iletilen talepler Kanunun 13. maddesi gereğince en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Başvuruya verilen cevabın ayrı bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilir.

Solar Port Enerji Sistemleri Tic. Ltd. Şti.